"Standardize Oleuropein İçeren Zeytin Yaprağı Ekstresi" ve "Standardize Klorojenik Asit İçeren Enginar Yaprağı Ekstresi" Teknoloji Transferi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

İlgili Personel: Serkan ER – Tel: (0312) 468 53 00/1502

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık

 • Yukarıdaki maddede belirtilenden farklı bir tüzel kişiliğe ve/veya hukuki statüye haiz olan istekliler tarafından sağlanması gereken şartlar TÜBİTAK tarafından belirlenecektir

  3 – TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

  Teknoloji Transfer Paketi, Türk ve Avrupa Farmakopesi’ne göre en az %20 oranında oleuropein içeren standardize edilmiş zeytin yaprağı ekstresi ve en az %1 oranında klorojenik asit içeren standardize edilmiş enginar yaprağı ekstresi ve bu ekstreleri içeren tablet ve kapsül formları yapma bilgisini (know- how) içermektedir

 • Ticari şirket hüviyetinden farklı bir tüzel kişiliğe ve/veya hukuki statüye haiz olan istekliler tarafından sunulması gereken evraklar TÜBİTAK tarafından belirlenecektir

   

  NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 000 TL

  Royalti Bedeli

  Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden % 1 Royalti Alınması

  2 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Teknoloji transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA)

 • TÜBİTAK, ihtiyaç duyması halinde, yukarıdakilerden farklı olarak ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir

     kaynak: tubitak

  • İstekliler Tarafından Sunulması Gereken Evraklar
  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
  2. Kayıtlı olduğu ticaret/sanayi/esnaf odası ile ticaret/sanayi/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
  3. İsteklinin veya istekliyi temsile yetkili kişinin sözleşme imzalayamaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve/veya imza sirküleri,
  4. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri gov


   1 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

   TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Standardize Oleuropein İçeren Zeytin Yaprağı Ekstresi“ ve “Standardize Klorojenik Asit İçeren Enginar Yaprağı Ekstresi” isimli teknolojilerin yapma bilgisi (know-how) TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, birbirinden bağımsız şekilde, basit lisanslama yöntemi ile teknoloji transfer bedeli karşılığında, 5 (beş) yıllığına transfer edilecektir tr

   Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilir
  • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler

  a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

  b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

  c) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler

  Teknoloji Transfer Paketi’nin içeriği başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır

  4 – BAŞVURU ŞARTLARI

  • İsteklilerin Sağlaması Gereken Şartlar
  1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir

   Teknoloji Transfer Bedeli (TL, KDV Hariç)

   Peşinat

   Her Bir Teknolojinin Transfer Bedeli Olarak 120